VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back


Tekoälyllä tehoa PK-yrityksen arkeen

Tekoäly tuli lyhyessä ajassa ryminällä osaksi arkeamme ja joiltain osin se on sulautunut niin luonnolliseksi osaksi yhteiskuntaamme, että sitä on vaikea huomata. Tekoäly voi tuntua vaikeasti lähestyttävältä teknologialta, joka on PK-yrityksille vielä turhan suuren panostuksen takana. Tekoäly on integroitu kuitenkin jo osaksi erilaisia järjestelmiä sekä palveluja. Selvitimme matalan riskin väyliä, joilla tekoälyä voidaan hyödyntää myös PK-yritysten prosesseissa.

Tällä hetkellä lähes kuka tahansa pääsee hyödyntämään hyvin pitkälle kehittyneitä, tekoälyyn pohjautuvia järjestelmiä. Tekoälylle voidaan antaa monia eri merkityksiä, mutta sen eri muotoja yhdistää järjestelmän kyky hyödyntää prosessissa ihmismäisen ajattelun piirteitä kuten oppimista, havainnointia tai luomista.

Parinkymmenen vuoden aikana tekoäly on ottanut suuria harppauksia koneopetetuista algoritmeista syvempään oppimiseen ja neuroverkkoihin. Viimeisen vuosikymmenyksen alkupuolella tekoäly on tullut yhä vahvemmin osaksi suuremman ihmisjoukon arkea, ja sitä on alettu hyödyntämään laajalti eri toimialoilla bisneksen tukena.

Tekoäly on hyvä renki, mutta isännäksi siitä ei vielä ole

Nopeasti kehittyvä teknologia ja jatkuva syvällisempi oppiminen tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa tai organisaation prosesseja. Tekoälyä voi hyödyntää muun muassa rutiininomaisissa tehtävissä, analysoinnissa tai tiedonkeruussa. Aivan aukottomasti eri prosesseja tai päätöksentekoa ei kannata kuitenkaan tekoälyn syliin laskea. Tekoälyn toiminnan ymmärtäminen, kriittinen suhtautuminen ja kehityksen tarkka seuraaminen on erityisen tärkeää, kun se otetaan mukaan liiketoiminnan prosesseihin.

Miten tekoälyn voi valjastaa tukemaan yrityksen kasvua?

Tekoäly voi parhaimmillaan tarjota tehoa yrityksen eri prosesseihin. Sen avulla voidaan muun muassa nopeuttaa tekemistä, optimoida resursseja ja tuottaa laadukkaampaa dataa. Seuraavaksi esittelemme kolme käytännön vinkkiä, miten tekoälyä voi hyödyntää PK-yrityksen toiminnassa.

1. Asiakasymmäryksen lisääminen

Tekoälyn avulla voidaan ymmärtää asiakkaita paremmin ja vaikuttaa positiivisesti asiakaskokemukseen. Tekoälyn kyky tehdä päätelmiä valtavan datamäärän pohjalta tuo uuden väylän parempaan asiakasymmärrykseen. Esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla olevat chatbotit ovat tekoälyn muoto, jotka auttavat asiakaspalvelua hetkessä, mutta tuottavat samalla yritykselle arvokasta dataa asiakkaista ja kanavan parempaan asiakasymmärrykseen.
Tekoäly voi auttaa myös uusien asiakasryhmien tunnistamisessa ja tavoittamisessa esimerkiksi tehokkaammalla kohdennetulla markkinoinnilla.

2. Palveluiden ideointi ja kehittäminen

Tekoälyä voidaan käyttää apuna palveluiden tai tuotteiden kehittämiseen tai uusien ideoimiseen. Yrityksen kilpailukyvyn luomisessa on tärkeää pystyä uudistumaan, toimimaan nopeasti ja ennakoimaan. Yhä nopeammin tapahtuva kehitys ja monen toimialan jatkuva muutos tekevät reaktionopeudesta valttikortin yrityksen kilpailukyvyn kannalta. Parhaimmillaan tekoälyn avulla onnistutaan kyseenalaistamaan totuttua, luomaan uusia käytäntöjä ja löytämään uusia markkinarakoja.
Uusien teknologioiden saaminen yrityksen käyttöön voi tuntua PK-yritykselle suurelta panostukselta. Verkostoituminen ja oikeat kontaktit ovat ratkaisevassa roolissa, kun yritys haluaa lähteä liikkeelle tekoälyn kanssa. Osaamista voi hankkia toimeksiantoina esimerkiksi tekoälystartupeilta, konsulteilta tai korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetöiden kautta.

3. Laadukkaampi datan keruu ja analysointi

Esimerkiksi erilaisia tekoälyä hyödyntäviä käännösohjelmia on helposti saatavilla, ja niiden avulla voi esim. ottaa selvää, mitä eri kielialueilla toimivat yritykset ja asiakkaat puhuvat ja saada siten kansainväliselle kaupalle arvokasta markkinatietoa. Tekoälyn avulla pystytään toteuttamaan laajempaa, tarkempaa sekä nopeampaa datan keruuta ja analysointia. Tekoälyn kyky havainnoida, luoda päätelmiä ja tiivistää valtavia datamassoja keventää manuaalisen työn määrää, ja oikein johdettuna se voi minimoida myös inhimillisten virheiden riskiä. Tekoälyn tuottamaan data-analyysiin tulee suhtautua kriittisesti, sillä tekoälyn päätelmien selitettävyys on usein monimutkaista.

Tekoäly on parhaimmillaan resursseja optimoiva työväline

Tekoäly voi siis oikein hyödynnettynä siirtää työaikaa muihin tehtäviin. Käyttöönottaminen ei niinkään vapauta ihmisiä työnteosta, vaan se on enneminkin työväline liiketoiminnan prosessien uudelleen järjestämiseen ja optimoimiseen. Toistuvien tai laajan yksityiskohtaisen työn tekemisen siirtäminen tekoälylle voi vapauttaa yrityksen rajallisia resursseja muihin toiminnan kasvua tukeviin tehtäviin. Innostunut, mutta kriittinen vastaanotto on paras tapa toivottaa tekoäly tervetulleeksi yritykseen.