VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Yrityksen Code of Conduct -toimintaperiaatteet auttavat rakentamaan kestävää työkulttuuria sekä liiketoimintaa


Code of Conduct eli yrityksen eettiset toimintaperiaatteet konkretisoivat työntekijöille yrityksen arvot ja määrittävät kaikille yhteiset ja merkitykselliset toimintatavat. Code of Conduct Companyn perustajan Niina Ratsulan mukaan yhteisten pelisääntöjen tehtävänä on auttaa työntekijöitä tekemään eettisesti kestäviä ratkaisuja työn arjessa sekä ohjata yritystä kohti kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa.

Yrittäjä, tietokirjailija ja tutkija Niina Ratsula työskenteli pitkään pörssiyritysmaailmassa yritysvastuun sekä sisäisen valvonnan parissa. Hän törmäsi jatkuvasti kysymykseen, mikä on oikea tapa toimia yrityksessä sekä minkälaiset käyttäytymis- ja toimintamallit ovat yrityksen kannalta kannattavia. Kattavan kokemuksen sekä havaitun tarpeen pohjalta syntyi Code of Conduct Company, joka auttaa erikokoisia yrityksiä rakentamaan eettisiä pelisääntöjä ja tuomaan ne aidoksi osaksi työn arkea.

Code of Conduct konkretisoi yrityksen arvot

Code of Conduct tarkoittaa yrityksen toimintaohjeistoa. Käytännössä Code of Conduct -toimintaperiaatteet kuvaavat, miten työyhteisön odotetaan toimivan, jotta esimerkiksi tasa-arvo ja muiden kunnioittaminen voivat toteutua työpaikalla. Sisäisten toimintatapojen lisäksi Code of Conduct kuvaa, miten yritys haluaa toimia asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

– Code of Conductissa otetaan kantaa yleensä siihen, miten vastuullinen ja eettinen toiminta toteutuu kolmella eri tasolla: miten yritys odottaa henkilöstön käyttäytyvän työyhteisönä (esimerkisi häirinnän ja syrjinnän ehkäisy, muiden kunnioittaminen tai turvallisuus); toiseksi miten yritys haluaa toimia suhteessa liikekumppaneihinsa (esim. korruption ja eturistiriitojen välttäminen, reilu kilpailu); ja kolmanneksi, miten yritys kantaa vastuutaan osana yhteiskuntaa laajemmin (esim. ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ympäristövastuu), Niina Ratsula summaa.

Code of Conduct tarkoittaa siis ohjeistoa, jonka avulla konkretisoidaan yrityksen arvot ja luodaan niiden pohjalta toiminnan ohjenuorat. Kun yritykselle laaditaan eettinen ohjeisto, jonka pohjalta toimitaan, on työntekijöiden helpompi toimia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sovitulla tavalla. Nämä toimintaohjeet voidaan ulottaa myös yhteistyökumppaneihin.

– Liiketoiminta ja toiminnan ydin voi olla mitä tahansa. Merkityksellistä on kuitenkin kysyä, miten ja millä keinoilla pääsemme taloudellisiin tuottoihin ja kannattavaan liiketoimintaan? Code of Conduct vastaa juuri tähän kysymykseen, Ratsula toteaa.


Niina Ratsulan mukaan yhteinen toimintaohjeisto parhaassa tapauksessa helpottaa yrityksen liiketoimintaa, vahvistaa yrityskulttuuria ja rakentaa työntekijäkokemusta positiiviseen suuntaan. Positiivinen työntekijäkokemus auttaa rakentamaan vahvaa työnantajamielikuvaa sekä brändiä. Hyvinvoivat ja motivoituneet työntekijät toimivat menestyvän yrityksen perustana. Ohjeiston luominen ja sen jalkauttaminen toimintaan ei tapahdu yhdessä yössä, vaan yritykselle sopivan eettisen ohjeiston luomiseen ja sen käyttöönottoon tulee varata aikaa sekä resursseja.

– Vastuullisuus ja eettiset toimintatavat kiinnostavat yrityksiä yhä enemmän ja yhteydenottoja tulee myös pienemmiltä yrityksiltä. On myös nähtävissä positiivinen muutos, että yritykset haluavat todella panostaa eettiseen toimintaan siksi, että sen uskotaan vaikuttavan positiivisesti ihmisten hyvinvointiin ja liiketoiminnan menestykseen, ei pelkästään mielikuvaan tai maineeseen, kertoo Ratsula.

Niina Ratsulan luotsaama Code of Conduct Company auttaa yrityksiä muodostamaan omat toimintaperiaatteet, jotka tukevat yrityksen tavoitteita

Code of Conduct Company toimii yrityksien apuna eettisten periaatteiden muotoilussa ja niiden juurruttamisessa osaksi arkea. Näin yrityksen arvot eivät jää ainoastaan sananhelinäksi verkkosivuille tai vuosikertomuksen irtonaiseksi kappaleeksi. Yhteisten ja innostavien eettisten periaatteiden ja toimintatapojen tavoitteena on heijastaa yrityksen arvoja jokapäiväisissä prosesseissa ja toiminnoissa. Ne tekevän arvojenmukaisesta, vastuullisesta toiminnasta helpompaa, konkreettisempaa ja selkeämpää. Henkilöstölle ei nimittäin aina ole itsestään selvää, mikä on oikea tapa toimia.

Ikano Bankilla on käytössä eettinen toimintaohjeisto

Myös Ikano Bankille on laadittu eettinen ohjeisto, joka ohjaa yrityksen liiketoimintaa sekä linjaa kaikille yhteiset toimintatavat. Työntekijöiden toimintaa ohjaa muiden ihmisten kunnioittaminen, erilaisuuden arvostaminen sekä turvallisuus työpaikalla. Ikano Bankin ohjeistossa määritellään myös liiketoimintatapa, jota noudatetaan yhtiön toiminnassa. Lähtökohtana kaikelle liiketoiminnalle on avoimuus, lainmukaisuus sekä korkeat eettiset ja moraaliset normit. Ikano Bankille on tärkeää harjoittaa liiketoimintaa reiluin ehdoin sekä pitkällä tähtäimellä. Nämä periaatteet ohjaavat Ikano Bankin henkilöstön toimintaa jokapäiväisissä toimissa.